Latch

7-1-1.jpg (28233 bytes)

(Application)
7-1-1.jpg (28233 bytes)


7-1-1.jpg (28233 bytes)

Load reference: 
7-1-1.jpg (28233 bytes) 1 2 3 4 mm
I111-120 20 25 30 35 kg
I123-120 18 23 28 33
I111-130 24 30 36 42
I123-130 22 28 34 40
       Flat(180o)                  (90o) Right-angled
 
 
ITEM NO L1 L2 L3 L4 W1 W2 W3 W4 H T ěD P1 P2 P3 P4 P5 AxB Material Weight(g)
I111-120 60 16 5.5~5.9 54 24 38 40 25.5 15 1.5 4.0 31~35 14 14 11 29 7.5x4.7 SPCC 72
I123-120 SUS304 70.5
I111-110 80 19 6~10 68.5 32 50 50 32.5 18 2.0 5.3 38~42 18 18 13 38 10x6.5 SPCC 139
I123-130 SUS304 137
 


Latch plate for 90o use

ITEM NO Material
I111-123 SPCC
I123-123 SUS304